گروه مهندسي برق  دانشگاه شمال: 

http://eec-shomal.ir

رشته/ گرايش

گروه آموزشي

سال اخذ/ مقطع

آخرين سال پذيرش

مهندسي برق - قدرت

مهندسي برق

1391/ كارشناسي

...

مهندسي برق - الكترونيك مهندسي برق

1387/ كارشناسي

...

مهندسي تكنولوژي برق‌-قدرت

مهندسي برق

1389/ كارشناسي ناپيوسته

...

مهندسي تكنولوژي الكترونيك مهندسي برق

1387/ كارشناسي ناپيوسته

...

فني برق - الكترونيك مهندسي برق

1381/ کاردانی

1392
الكترونيك‌-‌الكترونيك عمومي مهندسي برق

1389/ کاردانی پيوسته

...